Szimbólumok jelentése

A szimbólumok a legtöbb ember számára jelentéktelenek, észrevétlenek, de mégis életünk elválaszthatatlan részei, nyakláncon, gyűrűn, karkötőn, ruháinkon is hordjuk őket. A magyar népművészet is felhasznál ősi szimbólumokat, melyek a használati tárgyakra kerültek fel. Gondoljunk a húsvéti tojásra „írt” jelekre. Amennyiben mindennapi életünk látótérben vannak ezek a jelek, segítő, tudatemelő, egészségesítő hatásúak lehetnek.

Ősidők óta létezik és alkalmazzák a jelekkel, geometriai ábrákkal való gyógyítást. A megfelelően elhelyezett vonalak, vonalsorozatok a jelgyógyászat alapelemei, és majd minden ábra felbontható vonal alapegységekre. A jelekkel való gyógyítás minden kultúrkörben, minden földrészen ismert, az észak-amerikai indiánoktól a belső-ázsiai sámánokig, Indiától Afrikáig, az Amazonas vidékétől Pápua Új-Guineáig. Valószínűleg az emberiség legrégebbi tudásáról van szó, melynek elméleti hátterét és működését csak a legújabb biofizikai és információs kutatási eredmények tették lehetővé.

Ma már kutatások bizonyítják ugyanis, hogy pl. az egyenlő szárú kereszt információ blokkoló, a sugárzások, az elektromágneses hullámok áramlását megszüntető erőtér. Védőfunkciójánál fogva alkalmas például az ártalmas geopatikus zónák semlegesítésére, a negatív sugárzású helyek közömbösítésére. Az egyenlő szárú kereszt által gerjesztett erőtér nagysága a kereszt méretétől függ. Egy 2×2 m-es kereszt alkalmas egy közepes városi főtér energetikai védelmére, egy 40×40 cm-es kereszttel kb. 5 méter sugarú körben tudjuk az adott területet a geopatikus sugárzásoktól tehermentesíteni. Az egyenlő szárú kereszt és erőterének lényeges tulajdonsága, hogy minden sugárzást, tekintet nélkül annak ártó, ártalmatlan/közömbös vagy hasznos/éltető jellegére, közömbösít. Így meggondolatlan, hozzá nem értő alkalmazásával a környezetünkben lévő esetleges pozitív energiákat is megvonhatjuk szervezetünktől.

A szimbólumokat tehát tudatosan használva rezgésszintünket tompíthatjuk, de akár magasabb szintre is emelhetjük.  Ha az ősi, hagyományos mintákat lemásoljuk, akkor a tudatunk tisztaságától, nyitottságától függően kapcsolunk különböző rezgéseket az anyagi tárgyhoz vagy rajzhoz. A szimbólum felhasználójának nyitottságától, a rezgésekre való ráhangolódási képességétől is függ, hogy mennyire válik alkalmassá a kozmikus vibrációk vételére, melynek következtében harmonizálódik az energetikai rendszere.

 

szimbolum01Kör: a világmindenséget, a határtalan teret, a korlátlan időt jelenti. Ez Isten alapmintája, ez az abszolút semmi, amely azonban képes mindent világra hozni, és mindent visszavenni és elnyelni. Egységet, egészséget, tökéletességet, a kiteljesedett tudatot szimbolizálja. A szent építmények alaprajza szinte minden kultúrában kör alakú, mandalaszerű. Ennek nagyvárosi „maradványa” a  koncentrikus  körök mentén elhelyezkedő sugárutak  képe.

 

háromszögHáromszög: az ember három fő összetevőjét szimbolizálja: a testet, szellemet és a lelket. Ha felfelé mutat, azt jelzi, hogy az emberi természet az isteni felé igyekszik. Ha csúcsával lefelé mutat, a Szellem áramlása az anyag, az anyagi felé mutat, a fekete mágia jele.

 

négyzet

Négyzet jelöli az összes teremtmény eredeti állapotát. Állapota a tudatlanságnak, jelenti az elementáris Világot, jelenti a négy égtájat,négy évszakot, négy elemet:Tűz (életvágy), Föld(jólét), Levegő(életerő), Víz(értelem).

 

pentagramPentagram: Az ötágú csillag az ember jelképe, minden elem harmóniáját fejezi ki, és a szellem felé törekvését. Öt erő szimbóluma. Tűz, Víz, Föld, Levegő, Éter, ezeket hívják segítségül, ezek segítik és védelmezik őket. A felfelé álló csúcs szellemi szintű segítséget ad,  a lefelé fordított a gonoszság, labilitás és a sátán jelképe, anyagi segítséget nyújt. Ma már betiltott jelkép, bár a Pentagon jele is, illetve a kínai zászlóban is szerepel.

 

dávid csillagDávid csillag: zsidó szimbólum, két egymásba fordított, egymással szemben álló, egyenlő szárú háromszög. Az egységet és a harmóniát jelképezi. A felső háromszög fentről a kozmoszt szimbolizálja, s tágul lefelé, a föld felé; ez a Szellem áramlása az anyagba. Az alsó háromszög a mikrokozmosz irányából jön és a makrokozmoszra mutat; az anyag törekvése a szellemi felé. A két háromszög egymásba fonódik, s így alakul ki középen az a harmónia, amely nem más, mint az Ég és a Föld energiája, vagyis Isten és ember kapcsolódása.

 

tau keresztTau kereszt: Ősi egyiptomi szimbólum, feltételezések szerint Atlantiszból származik. Legősibb jelentésében az út jelképe, vízszintes vonala az eget, a függőleges szára pedig az ég kapcsolatát szimbolizálja a földdel. A tau az út a szellem felé, mely az ég és a föld kölcsönhatásából, tudásából, tapasztalásából fakad. Ez a jelkép megjelent az egyipromi civilizáció befolyásán kívül is, pl. druidáknál, indiánoknál, de ezt választotta kézjegyéül Szent Antal (antal kereszt) és Assziszi Szent Ferenc (ferencesek) is.

 

anchFüles kereszt (Anch): ősi, Atlantiszból származó jelkép, az ókori Egyiptomban Tut-Anch-Amon szimbóluma volt. Nemcsak a véges földi életet jelképezi, hanem a halál utáni halhatatlanságot is. A fáraók a tudás, a hatalom és az örök élet jelképeként viselték, később minden titkos tudomány jelképe lett. A hagyomány szerint viselése fokozza az életerőt, távol tartja a betegségeket és egyéb káros hatásokat, elűzi a démonokat, megtöri a rontást, valamint hosszú és boldog életet biztosít viselőjének. Megtanítja viselőjét együtt élni a múltjával. Az Ankh jelének alapja a Tau, a kör hozzáadása a legfelsőbb égi síkon az isteni ideát, mentálsíkon a Harmadik Szemet jelenti.

 

görög keresztGörög kereszt (egyenlő szárú kereszt): Őskeresztény jelkép, de Oziriszt vagy akár a skandináv Thort is jelképezheti. Két szárának metszéspontja az univerzum központja. A kereszt összekapcsolja a vízszintest a függőlegessel, a Földet az Éggel, az időt az örökkel, a természetet a természetfölöttivel. A felfelé törekvést és az evilági terjeszkedést éppúgy szimbolizálja, az egyensúlyról gondoskodik.

 

talpas keresztTalpas kereszt: ma ismert egyik képviselője a máltai kereszt.  A négy szár két részre bomlik, melyeknek ezoterikus jelentésük van. A nyolc szár egyben a legfontosabb lovagi erényeket is kifejezi: szegénység, “sírók” vigasztalása, szelídség, igazságra törekvés, irgalmasság, “lelki” tisztaság, békességre törekvés, Krisztus (a keresztény hit) követéséért történő üldöztetés, megaláztatás elviselése.”

 

latin keresztLatin kereszt: A Karoling-korig az egyenlő szárú kereszt volt elterjedt, de az idõk során a formában a középpont felfelé tolódott, mígnem kialakult a ma ismert latin kereszt. Azt a törekvést szimbolizálja, hogy az ember centruma és hite a földtől elmozduljon és a szellemi szférába emelkedjen. A négy ellenkező irányba mutató szár konfliktust, kínt, fájdalmat, szenvedést is szimbolizál, a fordított kereszt a sátánisták szimbóluma.

 

szvasztikaSzvasztika (horogkereszt, napforgó): egyike az ősi egyetemes alapszimbólumoknak, neve a szanszkrit szvaszti (jólét) szóból ered. A fény, a bő(kezű)ség, az áldás, a szerencse, a kegyeltség jele. A hinduknál szent jelnek számít, amit a mai napig használnak. Négy szára a négy égtájra mutat, horgai a világegyetem elemi teremtő- és hajtóerőit jelképezik. A mozdulatlan középpont (világtengely) körüli tér és az idő körforgását fejezi ki. Iránya kétféle lehet: 卐, 卍. A forgásirány meghatározása a szakirodalomban nem egyértelmű, ahogy ennek jelentősége is vitatott. A jobbra mutató szvasztika  a világmindenség fejlődését szimbolizálhatja, mert a szimbolizált forgás építő jellegű, az időspirál, amit létrehoz, életenergiát hordoz, illetve növeli azt. A balra mutató szvasztika ennek épp az ellenkezőjét teszi: lebontja, megsemmisíti az életenergiát, pusztít és rombol, a visszafejlődést szimbolizálja.  Tudnunk kell, hogy az egyensúly fenntartásához építeni és rombolni egyaránt szükséges. A 45 fokkal elforgatott szvasztika a náci horogkereszt, amely az erőszak, a fajelmélet vezérelte népirtás, a terror és az elnyomás jelképévé vált a XX. század elején.

 

yin-yangYin és Yang: taoista jelkép, a kettősségén alapuló világszemlélet, mint fény-árnyék, jó-rossz, nő-férfi, stb. Megvilágítja a bennünk magunkban rejlő ellentéteket, s lehetővé teszi, hogy összhangba kerüljön a körülöttünk áramló, hullámzó erőkkel, sőt, bizonyos mértékig uralmat is nyerjünk felettük.

 

lótuszLótusz: a vizek, a teremtés, a világmindenség és a lélek jelképe, az élet születése, a sötét mélyben rejtőző csíra kibontakozása, félistenek születési helye, örök élet, lelki fejlődés. Indiában a lótuszt tartják a virágok legnemesebbjének, külön neve van a bimbónak, a virágzó és elvirágzott lótusznak, amely egyben a múlt, a jelen és a jövő, tehát együtt a múló idő jelképe a brahmanizmusban. A lótusz virága és gyümölcse együtt nyílik ki, mikor a virág nyílik, már ott látjuk a gyümölcsöt. Tehát az ok és az okozat egy időben jelenik meg, ez a Dharma jelképe.

 

aumOm (Aum): ősi indiai, tibeti jel, a buddhizmusból eredő szimbólum, de különböző vallásokban is jelen van. A legszentebb mágikus hang, minden mantra közül a leghatalmasabb, mely megvilágosodáshoz, a legfelsőbb létezővel való egyesüléshez vezet. Az Aum hangot képező három betű utal az Isten hármas természetére (teremtő: Brahmá; fenntartó: Visnu; pusztító: Síva) és a három világra(föld, ég, menny), megtestesíti az Univerzum alapeszenciáját, a radzsasz, tamasz és szattwa minőségeit.

 

hórusz szemeHórusz szeme: (Udzsat-szem) Kezdetben Napisten, Isten szeme, Atlantiszon Thoth Isten szeme, az Ősi Egyiptomban Hórusz szeme.  Több jelentése is van, aszerint, hogy jobbra vagy balra áll, a Napot vagy a Holdat jelképezheti. A szem alatti könnycsepp az emberiség születésére utal (a mítosz szerint Ré Napisten könnyeiből születtünk). A Szem végében látható spirál pedig az emberiség jövőjét, a Szellemhez felemelkedő hosszú, ciklikus utat szimbolizálja. A látnoki és okkult képességeknek, a szellemi fejlettségnek a szimbóluma is volt, ezért is tulajdonítanak neki védelmező erőt. Az ősi egyiptomi misztérium iskolák az egyéni és csoporttudat jelképeként használták. Napjainkban a szemet külön-önmagában kódolt –információs rendszernek tekintik.

 

spirálSpirál: az emberi fejlődés és az örvénylés jele, ha jobbra irányul, akkor a teremtő, ha balra, akkor a romboló erőket szimbolizálja. A lélek evolúciója is ilyen spirális vonalban halad: körben mozog, ugyanakkor ciklusonként mindig egy szinttel feljebb lép. Fejlődésünk során ezért könnyű a visszaesés, vagy csúszás.

 

dharmaDharma kerék: a jog és a szabályok ősi szimbóluma a buddhizmusban. A kerék küllői a buddhizmus nyolcágú ösvényét jelképezik: helyes szemlélet, helyes szándék, helyes beszéd, helyes cselekvés, helyes élet, helyes erőfeszítés, helyes éberség, helyes elmélyedés.

 

merkabaMerkaba (az élet virága)  . . a testet es lelket körülvevő, egymással ellentétes irányban forgó energiamezőket jelenti (kerék a kerékben), olyan energiaspirálokat jelent mint a DNS, amely a testet és lelket átemeli egyik dimenzióból a másikba. Mer –Fény, Ka –Lélek/Szellem, Ba –Test, Fény-Lélek-Test energia komplexum. Központja /magja/ a gyökér csakrában helyezkedik el, ez az isteni erő, a Kundalini. A Mer-Ka-Ba meditáció módszere 17+1 légzésből áll, ebből az első 6 a polaritást hivatott egyensúlyba hozni, a következő 7 az egész testet feltöltő pránikus folyamot hozza létre. Az ezeket követő légzések a tudatot emelik a negyedik dimenzióba, és végül az utolsó előtti 3 légzéssel felállitjuk a testben és a test körül forgó Merkaba-t.

 

Felhasznált irodalom:

Dr. Csiszár Róbert: A kereszt, mint gyógyító jel (Természetgyógyász Magazin)

Majoros János Károly: Az emberi energiarendszer harmonizálása 2. rész – A jelképekről, szimbólumokról (Természetgyógyász Magazin)

Hogy is kezdődött?…Egy kis történelem.

    7 éve kezdődött. Alaposan megváltozott körülöttem minden, amit sok stressz és feszültség kísért. Valahogy eszembe jutott, hogy fűzök magamnak pár nyakláncot. Ez így is volt, csak mindig új gazdára találtak. Egyre többen lettek, akik szerettek volna az általam készített ékszerekből, így kibontakozhattam a nyakláncok, karkötők és fülbevalók világában. Fűzögetés közben rájöttem, hogy milyen jól oldja a feszültséget. Az ásványok közelsége nagyon sokat segített a stresszoldásban. Ezen kívül a sok pozitív visszajelzés, a rendelések folyamatosan növekvő mennyisége is motivált. Rövid idő alatt vállalkozássá nőtt az újdonsült hobbim, bővült a termékpaletta: készítek már szemüvegláncot, bokaláncot, kulcstartót, könyvjelzőt, rózsafüzért és még sok hasznos terméket ásványok felhasználásával.  4 éve megszületett az ÁSVÁNYKUCKÓ webáruház, ami az elmúlt hónapban teljes átalakuláson ment át. Több új funkcióval bővült és úgy érzem átjárhatóbb is. Az állandó akciók mellett születésnapi meglepetéssel is készülök július elsején. Szeretettel várok minden kedves érdeklődőt!                                   Márti